EURASHE suomeksi

Mikä EURASHE on?

EURASHE on eurooppalainen järjestö korkeakouluille, jotka tarjoavat ammatillisia koulutusohjelmia ja harjoittavat soveltavaa ammatillista tutkimusta Bolognan syklien mukaisesti. EURASHE perustettiin vuonna 1990 Patraksessa (Kreikassa). Järjestön sihteeristö sijaitsee Brysselissä (Belgiassa).

Lisää EURASHE:sta täällä (englanniksi)

 

Ketkä ovat EURASHE:n jäseniä?

EURASHE on jäsentensä kautta yhteydessä noin 500 korkeakouluun 40 eri maassa sekä Eurooppalaisen korkeakoulualueen (EHEA) sisällä että sen ulkopuolella. EURASHE:n jäsenet ovat kansallisia korkeakoulujärjestöjä ja yksittäisiä korkeakouluja kuten yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja University Collegeja. EURASHE:n jäsenistöön kuuluu myös muita ammatillisia järjestöjä ja korkeakoulutuksen sidosryhmäorganisaatioita.

Lisää EURASHE:n jäsenistä täällä (englanniksi)

 

Mitkä ovat EURASHE:n tavoitteet?

EURASHE:n tehtävänä on edistää eurooppalaisen ammatillisen korkeakoulutuksen intressejä. Tavoitteenamme on erityisesti:

 • osallistua eurooppalaisen korkeakoulutus- ja tutkimusalueen (EHERA) luomiseen;
 • edistää jäsentemme välistä monikansallista yhteistyötä;
 • tarjota jäsenillemme puitteet, joissa ne voivat saada ja jakaa tietoa tulevaisuuden korkeakoulutuksen kehittämisestä;
 • taata ja turvata EURASHE:n jäsenten ja Eurooppalaisen korkeakoulu- ja tutkimusalueen (EHERA) ulkopuolisten instituutioden välinen yhteistyö;
 • toteuttaa korkeakoulutuksen yhteistyötä luomalla läheisiä suhteita muihin saman alan organisaatioihin

 

Mitä EURASHE tekee?

EURASHE:n toimintaa ohjaavat neljä pääteemaa:

EURASHE toimii näiden teemojen pohjalta mm:

 • kehittämällä linjauksia;
 • edustamalla ammatillista korkeakoulutusta päättäjien, sidosryhmien ja partnereiden suuntaan;
 • järjestämällä tilaisuuksia;
 • tekemällä kansainvälisiä projekteja.

 

EURASHE:n linjaukset

EURASHE kehittää linjauksiaan pitkän tähtäimen strategiansa mukaan. Linjaukset on eritelty “EURASHE’s 10 commitments for the EHEA in 2020” (marraskuu 2010) -julkaisussa ja niitä on tarkennettu huhtikuussa 2012 julkaistussa “Towards a diversified, responsive and competetive European Higher Education” -yleislinjauksessa.

EURASHE:n kannanotot on myös eritelty aiheittain, mm. seuraavissa julkaisuissa:

Lisää EURASHE:n linjauksista täällä (englanniksi)

 

Ammatillisen korkeakoulutuksen edustaminen

EURASHE:n pääasiallisena tehtävänä on puolustaa ammatillisten korkeakoulujen intressejä ja parantaa ammatillisen korkeakoulutuksen laatua ja asemaa Euroopassa. Tätä tehtävää toteutetaan edustamalla ammatillista korkeakoulutusta eri tilaisuuksissa ja painottamalla sen yhteiskunnallista panosta päätöksentekijöille, partnereille ja muille korkeakoulutuksen sidosryhmille. EURASHE on ollut vuodesta 2001 mukana Bolognan prosessin seurantaryhmässä neuvoa-antavana jäsenenä. (Bologna Follow-Up Froup, BFUG). EURASHE on muiden korkeakoulutusjärjestöjen (ENQA, ESU, EUA) kanssa jäsenenä myös E4-ryhmässä, joka keskittyy korkeakoulutuksen laadunvalvontaan.

Lisää EURASHE:n edustuksista täällä (englanniksi)

 

EURASHE:n tapahtumat

EURASHE:n järjestämä vuotuinen konferenssi ja seminaarit edistävät jäsentemme ammatillista kehitystä ja ovat siksi tärkeitä myös eurooppalaiselle korkeakoulutukselle. Tilaisuuksiin osallistuu oppilaitosten johtoa, korkeakoulutusosaajia, päätöksentekijöitä, tutkijoita ja opiskelijoita ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolelta. Tapahtumien järjestäjinä toimivat EURASHE:n jäsenet. Palautteen perusteella ne ovat tärkeitä viestintä- ja tiedonhankintatilaisuuksia koulutusasiantuntijoille ja muille alan ammattilaisille. EURASHE järjestää joka vuosi jäsenistön tarpeiden mukaan konferenssin, seminaareja, Round Table –keskusteluja ja työpajoja, joissa esitellään korkeakoulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lisätietoja EURASHE:n tapahtumista täällä (englanniksi)

 

EURASHE:n kansainväliset projektit

EURASHE johtaa jäsentensä ja kansainvälisten partneriensa kanssa projekteja tukeakseen tavoitteiden toimeenpanoa ja toteutumista. Lähestymistapamme on monialainen, poliittisesti itsenäinen ja se yhdistää (soveltavan) tutkimuksen ja menettelytapojen kehittämisen konkreettisiin toimenpiteisiin.

Esimerkkejä projekteistamme:

 • PHExcel: Ammatillisen korkeakoulutuksen laatumerkin toteutettavuustestaus;
 • HAPHE: Eurooppalaisten ammatillisen korkeakoulutuksen lähestymistapojen harmonisointi;
 • L5Missing: Taso 5, puuttuva linkki – Short cycle -korkeakoulutus Euroopassa;
 • FLLLEX: Elinikäisen oppimisen strategioiden vaikutus ammatilliseen korkeakoulutukseen.

Lisätietoja EURASHE:n projekteista täällä (englanniksi)

 

EURASHE:n teksti, suomenkielinen käännös Anna Toivonen. Päivitetty heinäkuussa 2015.