EURASHE v češtině

O EURASHE

EURASHE je evropská asociace vysokých škol a jiných institucí terciárního vzdělávání, které nabízejí profesně zaměřené studijní programy a které se podílejí na aplikovaném a profesně zaměřeném výzkumu v rámci Boloňských studijních cyklů.EURASHE bylo založeno v roce 1990 ve městě Patras (Řecko). Sekretariát EURASHE sídlí v Bruselu (Belgie).

Více o EURASHE zde (anglicky)

 

Kdo jsou členové EURASHE?

Členy EURASHE je více než 500 vysokoškolských institucí.  Pochází ze 40 zemí v rámci Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area – EHEA) i mimo něj. Členy EURASHE jsou národní asociace vysokoškolských institucí a jednotlivé vysoké školy, jako jsou univerzity, vysoké školy a univerzity aplikovaných věd či vyšší odborné školy. Ostatní profesní sdružení a zainteresované organizace činné v oblasti vysokoškolského vzdělávání jsou rovněž členy EURASHE.

Více informací o EURASHE členů zde (anglicky)

 

Jaké jsou cíle EURASHE?

Posláním EURASHE je prosazovat zájmy evropského profesního vysokoškolského/terciárního vzdělávání. Konkrétně, naše cíle jsou:

 • Přispět k vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a výzkumu (European Higher Education and Research Area – EHERA);
 • Podporovat mezinárodní spolupráci mezi členy;
 • Poskytnout platformu pro členy k získání a výměně informací o budoucím vývoji vysokoškolského/terciárního vzdělávání;
 • Zajišťovat a podporovat spolupráci mezi členy EURASHE a institucemi mimo Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání a výzkumu (European Higher Education and Research Area – EHERA);
 • Navazovat spolupráci v oblasti vysokoškolského/terciárního vzdělávání prostřednictvím úzkých vztahů s jinými organizacemi, které mají podobné cíle.

 

Co EURASHE dělá?

EURASHE soustřeďuje svoji činnost do 4 hlavních koncepčních oblastí:

EURASHE působí v těchto 4 koncepčních oblastech především:

 • přípravou politických/koncepčních stanovisek a pozic,
 • reprezentováním profesně zaměřených institucí vůči tvůrcům politik a všem zainteresovaným organizacím a partnerům,
 • organizováním různých akcí,
 • řízením a účastí v mezinárodních projektech.

 

Politické aktivity EURASHE

EURASHE rozvíjí svou politiku v duchu své dlouhodobé strategie. Ty jsou zvýrazněny v naší publikaci „10 závazků EURASHE v rámci EHEA v roce 2020” (březen 2010) a akcentované v našem hlavním politickém dokumentu: „Směrem k diverzifikovanému, odpovědnému a konkurenceschopnému Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání” (Towards a Diversified, Responsive and Competitive European Higher Education) (duben 2012).

Pozice EURASHE jsou dále specifikovány prostřednictvím naší tematických dokumentů  a stanovisek, včetně:

Více o politické a koncepční činnosti EURASHE je zde (anglicky)

 

Reprezentace profesního terciárního vzdělávání

Hlavním cílem EURASHE je hájit zájmy profesně orientovaných vysokých škol a institucí terciárního vzdělávání a neustále zvyšovat význam a kvalitu odborného vysokoškolského vzdělávání v Evropě. To je dosaženo mimo jiné reprezentováním profesního vysokoškolského/terciárního vzdělávání a propagováním jeho přínosu pro společnost vůči tvůrcům politik a všem zainteresovaným organizacím a partnerům. EURASHE je od roku 2001 konzultativním členem „Bologna Follow-Up Group” (BFUG), exekutivního tělesa v rámci Boloňského procesu. EURASHE je také členem „E4“, skupiny reprezentací vysokoškolských aktérů společně s kolegy z ENQA, ESU a EUA: partnerství zaměřeného na zajišťování kvality.

Více informací o reprezentaci EURASHE je zde (anglicky)

 

EURASHE události

Výroční konference a semináře EURASHE přispívají k odbornému rozvoji našich členských institucí, a proto jsou důležité pro evropské profesní vysokoškolské/terciární vzdělávání. Účastní se jich vedoucí pracovníci vysokoškolských a terciárních institucí, koncepční pracovníci a tvůrci politik, akademičtí pracovníci a studenti – z celé Evropy i mimo ni. Naše akce se konají v členských institucích EURASHE a jsou uznávány jako komunikační a informační platforma pro vzdělávání odborníků a profesionálů. Vedeno záměrem představovat přínos profesně zaměřených vysokých škol a institucí pro společnosti, pořádá EURASHE každoročně výroční konference, každoroční semináře o celoživotním vzdělávání a další semináře, kulaté stoly a workshopy podle priorit a potřeb svých členů.

Více informací o akcích zde EURASHE (anglicky)

 

Mezinárodní projekty EURASHE

V rámci naplňování svých dlouhodobých cílů EURASHE realizuje, spolu se svými členy, mezinárodní projekty. Náš přístup je multi-disciplinární, politicky nezávislý a spojuje (aplikovaný) výzkum a rozvoj politik s konkrétními iniciativami.

Mezi naše poslední projekty patří mimo jiné:

 • HAPHE: Harmonizace přístupů k profesnímu vysokoškolskému/ terciárnímu vzdělávání  v Evropě
 • PHExcel: Testování proveditelnosti značky kvality  pro excelenci v  profesním terciárním vzdělávání
 • L5 Missing: Chybějící propojením, Stupeň 5 – Krátký cyklus ve vysokém školství v Evropě
 • FLLLEX: Dopady strategií celoživotního učení na profesní terciární vzdělávání

Více informací o projektech EURASHE zde (anglicky)

 

Text připravilo EURASHE s podporou SPTV pro českou verzi. Aktualizováno v září 2014.